İyitasarimcilar.com sitesinin alanı engin güzellikler ülkesidir, daha açıkcası sanat ve tasarımdır.  İyitasarimcilar.com sayesinde, özellikle ev dekorasyonu için üretim yapan en iyi tasarımcılar, daha bulunur ve bilinir olmaktadırlar.

İyi tasarım eserleri, özünde insanın kavrayışı için yapılmıştır ve özellikle az ya da çok duyularla kavranması için duyusal alandan elde edilir.

İyi Tasarımcılar ve Mimari Eserler

Her eser, tasarımcıların estetik anlayışını yansıtan özgün bir üründür. Ancak, tek başlarına oldukları zaman, envanter bilgilerini anlatmaktır öteye bir şey vermezler. Tasarım eserleri, ancak birbiri karşısında ölçüt olabilirler, birbirleriyle değerlendirilirler. Böyle bir değerlendirme yapılabilirse bilimsel açıklanabilirliği olan önemli yöntem araştırma inceleme sürecine girmiş olur.

Özellikle Türk yapı tasarımlarını incelerken, iç mekân organizasyonunu belirleyen üç eleman önemlidir. Osmânlı cami mimarisindeki uygulanışıyla; destek sistemi, geçiş elemanları (pandantifler) ve örtü sistemi, tasarımın hem kütle kompozisyonu, hem de iç mekân organizasyonunu belirleyen bir çatıdır. Bu çatının nasıl bir sistem olduğu çözümlendikten sonra, plan şeması ve mekânların fonksiyonlarına geçilebilir.

Plan, bir yapıda, duvarlarla ve desteklerle sınırlanan mekanlarla bunların dışında kalan yapıyla ilgili alanların yatay kesitinin, kağıt üzerine belirli bir ölçüde küçültülerek çizilmiş şeklidir. Bu şekilde, mekânlar; ana ve yan mekânlar, oda ve koridorlar, geçit ve eyvanlar plan üzerinde yansıyacağından bu mekânların fonksiyonları ayrı ayrı anlatılmalıdır.

Mimari tasarımda kullanılan malzeme ve bu malzemenin kullanılış biçimi; hem renk etkisi hem de plastik etkiler bakımından önem taşır, înşa tekniğinde, tuğla, kerpiç, taş türleri, harç, sıva ve ahşabın kullanılışı, bunların birbirine göre oranı ve ölçüsü, bu öğeleri değerlendiren ekonomik davranış ve seçim, yapıyı bu yönleriyle anlamlı kılmaktadır.

İyi Tasarımcılar ve Süsleme Sanatı

İyi tasarımcılar için süsleme, bir yapıda, iki ayrı yönde kullanılmış olabilir. Bu iki türü birbirinden ayırmak gerekir. Bunlardan birincisi, mimari plastik dediğimiz konstrüktif  bezeyici elemanlardır. Sütun başlığı, kemer, konsol, lento, söve ve silmeler bu elemanların başlıcaları olarak yapıya bir üslup ve kimlik verirler. Bazı mimari süslemeler ise, bütünüyle dekoratif , karakter gösterirler ki; oymalar, boyalı bezekler, çini ve ahşap süslemeleri yapıya canlılık ve narinlik veren elemanlar olarak sayabiliriz.

Türk mimari tasarımlarda, dekorasyonun dışta yoğunlaştığı taçkapı; içte yoğunlaştığı mihrap özel bir önem taşır. Çoğu kez yapının tasarımı (yöresel ve kronolojik boyutta) belirleyen bütün dekoratif program bu yapı elemanlarında topluca gözükebilir. Bu iki eleman, dekoratif düzenleri bakımından birbirine benzediğinden, bunların analizi de aynı şekilde yapılabilir. Her iki durumda da anlatım sırası, dıştan (kenarlardan) içe; aşağıdan yukarıya doğru olmalıdır.

Mimari süslemede ayrıntıya inmek, yapının değişik elemanlarında; bordür, silme, çerçeve, sütun, başlık, pano ve aynalıkları bezeyen motif ve kompozisyon tasarımlarını sırayla anlatmak demektir.

Türk Tasarımcıları ve Heykel

Türk tasarımcıları için, zengin ürünler veren bir alan olmamakla birlikte, plastik sanatların önemli bir anlatım dalı da heykeldir. Az sayıda da olsa, Osmanlı öncesi Anadolu Türk sanatında görülen bazı heykeller (çoğunluğu arslan, pars ve öteki yırtıcı hayvanlardır) tıpkı 20, yüzyılın modern heykelleri gibi anlatılmalıdır.

Heykel tasarımları için yaygın tanımlama şekli; malzemesi, tekniği, boyutları, türü ve tipi ile işe başlamaktır. Daha sonra, heykelin, bir, figür olarak anlamı, ikonografik değeri ele alınmalıdır. Türk tasarım sanatında heykelin yeri ve değeri, grek heykelinin durumundan farklıdır. Bu bakımdan, Türk sanatındaki heykeli; anatomik yorum başarısından çok, sembolik ve ikonografik değeri açısından yorumlamak gerekir. Şekil özellikleri olarak, stilizasyonun ne ölçüde uygulandığı konusu üzerinde önemle durulmalıdır.

Türk Mimari Tasarımcıları ve Resim

Türk sanatında, batılı anlamdaki resim, geç Osmanlı döneminde yaygınlık kazanmağa başlar. Gerçi Fatih döneminde bu türden bazı çalışmaların yapıldığını biliyoruz fakat, geleneksel Türk tasvir sanatı denince, bunun iki boyutlu örneklerini minyatürde (20) aramak gerekir. Daha önce de katalog bölümünde belirttiğimiz gibi, minyatürün kimliği; adı bulunduğu yer, kayıt veya envanter numarası, tarihi, tasarım ustası, sırasıyla verildikten sonra, eserin tanımlanmasına geçilmelidir. Tanımlamada, grafik düzen, figürlerin ve nesnelerin mekân içlindeki düzenlenişi ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Bu tanımlamada; renk düzeni, portre karakteri ve üslup özellikleri ele alı olarak anlatılmalıdır.

Seramik Alanındaki En İyi Tasarımcılar

Küçük sanatların önemli bir dalı da seramiktir. Kaliteli bir toprağın hamur haline getirildikten sonra işlenmesi ve biçimlendirilmesiyle, seramik adını verdiğimiz tasarım ürünleri ortaya çıkar. Belirli bir form kazanan toprak kap, fırınlanıp kurutulur, ayrıca fırınlama öncesinde başka maddelerle boyanarak örtülür, bezenir.

Bir seramik kabı tanımlarken; varsa adı, bulunduğu yer (müze, koleksiyon vb.), envanter no., buluntu yeri, formu (tabak, kadeh, tas vd.), ölçüleri, (yükseklik ve çapları), malzemesi (hamuru, astar, boya ve sır maddeleri), yapım tekniği (el ile, çark veya kalıpla ve fırınlama) teker teker liste halinde verildikten sonra bezemesine geçilir.

Bir seramik tasarımında en son anlatılacak olan şey bezemedir. Bezemenin hangi teknikte (baskı, çizik leme, slip, barbutin) yapıldığı açıklandıktan sonra, bu bezemenin, kap yüzeyine dağılımı, tektonisi açıklanır. Daha sonra kompozisyon ve motif çözümlenmesine geçilir.

Seramik bezekleri, moda tasarımlarının kolayca ve hızla yansıdığı bir artistik uygulama alanıdır. Kapların uzun mesafelere taşınabilen nesneler olması, incelenen bir eserin, benzerleriyle karşılaştırılmasını önemli kılar.

Seramik üzerinde çalışan bir tasarımcı, eserin fotoğrafından başka, 1/1 ya da daha büyük ölçekli bir çizimini yaparak; kesit, profil hatta bezemeyi bu çizimde göstermelidir. Böyle bir çizimde, kaba ait parçalar ,ve öğeler; dudak, ağız, boyun, kulp, omuz, karın, gövde, bel, kaide ve ayak daha iyi belirecektir.